temp

池のほとりには柳の木が植えてある。
Yu2chi2bian1 zai1zhe yi4ke1 liu3shu4.
鱼池边栽着一棵柳树。


柳の木の下には人が立っている。
Liu3shu4 di3xia zhan4zhe yi2 ge ren2.
柳树底下站着一个人。


彼女は髪を短く切った。
她剪短了头发。
Ta1 jian3duan3le tou2fa.


彼の娘は大きく成長した。
Ta1 de nv3er2 zhang3da4le.
他的女儿长大了。


子供が自転車を蹴り倒した。
Xiao3hai2r ti1dao3le che1.
小孩儿踢倒了车。


私は子供に咳き込まれて目覚めた。
Wo3 bei4 hai2zi ke2souxing3le.
我被孩子咳嗽醒了。


zai1xia4 shou3tao4 wo4shou3
手袋を外して握手をする。
摘下手套握手


打嗝儿
da3ge2er
しゃっくりをする


私は昨日父と一緒に万里の長城へ行きました。
私は1990年に父と一緒に万里の長城へ行きました。
我昨天跟我父亲一起去长城了。
我1990年跟我父亲一起去了一次长城。


站在塑像右边的是周老师。
Zhan4zai4 su4xiang4 you4bian de shi4 zhou1 lao3shi1.
石造の右に立っているのが周先生です。


失敗は成功の母
Shi1bai4 wei2 cheng2gong1 zhi1 mu3.
失败为成功之母。